IMG_6457

พระประธานในอุโบสถวัดนายโรง

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุง

ท่านสามารถเข้าเว็บวัดนายโรงได้ที่  www.watnairong.netnew